Rodzaj zadania publicznego:

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Organizacja i przeprowadzenie finału XXVIII Konkursu Historycznego im.  majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”


Tytuł zadania publicznego:

Organizacja i przeprowadzenie finału XXVIII Konkursu Historycznego im.  majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

Opis zadania:
Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zawodów laureatów - Gali Finałowej XXVIII Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII. Udział w Konkursie mogą także brać uczniowie branżowych szkół I stopnia, którzy są szczególnie zainteresowani historią wojskowości. Ten etap edukacji sprzyja rozwijaniu zainteresowań i wyborom ścieżki kształcenia. Uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności krytycznego myślenia, kreacji, organizacji swojego warsztatu pracy, zweryfikowania wiedzy. Konkurs ma status konkursu tematycznego, jest organizowany we współpracy z Kuratorami Oświaty w całej Polsce pod patronatem Stowarzyszenia Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienia Organizacji Kombatanckich Płocka. Organizowany jest w czterech etapach: szkolnym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim oraz zawodów laureatów - gali finałowej. W pierwszych trzech etapach uczniowie wypełniają arkusze z zadaniami otwartymi i zamkniętymi nt. danego okresu historycznego. Pierwszy etap realizowany jest bezpośrednio w szkołach, z których uczniowie biorą udział w Konkursie. Etap wojewódzki i ponadwojewódzki przeprowadzają komisje powołane przez Kuratorów Oświaty. Zadania opracowuje zespół autorów i recenzentów pod merytorycznym nadzorem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Podczas dwudniowych zawodów IV etapu - gali finałowej, które odbywają się w Warszawie uczniowie wykonują zadania z zakresu historii powszechnej oraz dziejów oręża polskiego danego okresu historycznego, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki i falerystyki. W zawodach wykorzystywane są zbiory Muzeum Wojska Polskiego, merytorycznego i logistycznego wsparcia udzielają pracownicy Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Dofinansowanie: 144 500,00 złotych


Całkowita wartość zadania: 144 500,00 złotych